COACHING

Medewerkers van organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan externe coaching. Het blijkt een adequaat instrument voor ontwikkelingen in continu veranderende organisaties. Coaching is vooral gericht op functie-ontwikkeling. Bij een coachingstraject brengen we de kwaliteiten en ambities van de betreffende medewerker in kaart. Dit resulteert in een competentieprofiel. De werkomgeving wordt geanalyseerd en de verwachtingen die de kandidaat en de organisatie van elkaar hebben worden vastgesteld. Wanneer er sprake is van duidelijke problemen, gaan we op zoek naar de oorzaken. Wanneer de werkelijke situatie en de gewenste situatie helder zijn, wordt samen gekeken naar wat dit betekent voor het functioneren van de persoon in kwestie. Onze adviseurs dragen concrete oplossingen aan en helpen de functionaris om deze in praktijk te brengen. U kunt hierbij denken aan het ontwikkelen van managementvaardigheden of gedragsalternatieven betreffende performance, daadkracht en communicatie. Het vinden van een persoonlijke balans tussen werk en privé en het omgaan met zingevingvraagstukken zijn eveneens gespreksonderwerpen. 

Het coachingstraject wordt desgewenst ondersteund met een assessment. Een coachingstraject varieert in duur en intensiteit, afhankelijk van de specifieke wensen van de manager en de organisatie. Het coachingstraject van U-Human Development realiseert de ontwikkeling van talenten in de volgende stappen:  

1. Oriëntatie op strategische doelen
• Informatie over de geplande strategische ontwikkeling van een organisatie
• Een inventarisatie van /voor de organisatie relevante competenties m.b.v. een werkomgevingsprofiel

2. Assessment
• Een persoonlijke gedragsanalyse
• Een analyse coachingsvaardigheden
• Een analyse loopbaanstreven
 

3. Onderdelenvan het persoonlijk ontwikkelingsplan
• Het definiëren van de te ontwikkelen competenties bij de medewerker
• De te nemen hindernissen
• De aan te boren hulpbronnen
• De aanwezige afbreukrisico’s
• De te verwachten opbrengst
Dit plan wordt in aanwezigheid van de coach met de leidinggevende besproken. Tijdens dit gesprek worden de doelen voor het coachingstraject vastgesteld.  

4. Coaching
• Gedragsrepertoire
• Competenties
• Zelfsturend vermogen
• Het pro-actief inspelen op ontwikkelingen Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van “360 graden feedback”–opdrachten. Het coachingstraject wordt gezamenlijk met de leidinggevende afgerond. De overeenkomst voor de stappen 1 t/m 4 wordt afgesloten met de onderneming, de manager en U-Human Development. Daarmee wordt recht gedaan aan zowel de privacy van de medewerker als ook aan de resultaatverplichting ten opzichte van de organisatie. Het coachingstraject levert naast zelfinzicht een effectieve bijdrage aan een optimale afstemming van competenties op de functie. De medewerker raakt sterker dan voorheen geboeid door zijn werk en verbonden aan de organisatie.